STANDARDOWE WARUNKI SPRZEDAŻY

SKLEP Z AKCESORIAMI

 

Niniejsze standardowe warunki sprzedaży (dalej: "Standardowe Warunki") zostają zawarte pomiędzy SEB INTERNATIONAL SERVICE, spółką wpisaną do Rejestru Spółek Vesoul pod numerem 399 014 216, z siedzibą pod adresem rue des Chars Faucogney-et-la-Mer (Haute-Saône - FRANCJA) (dalej: „SIS”), a każdą osobą fizyczną (dalej: "Klientem") dokonującą zakupu w Sklepie z Akcesoriami na stronie internetowej ROWENTA : https://www.rowenta.pl/sklep-z-akcesoriami, … (dalej: „Strona internetowa”).

Przesyłki mogą być wysyłane tylko za pośrednictwem Polska. Niniejsze Standardowe Warunki odnoszą się wyłącznie do osób fizycznych (konsumentów).

Strony postanawiają, że relacje pomiędzy nimi podlegają wyłącznie niniejszym Standardowym Warunkom z wyłączeniem wszelkich innych warunków.

Cel:

Standardowe Warunki określają zasady sprzedaży pomiędzy SIS a Klientem, w szczególności w odniesieniu do zamówienia, usług, płatności oraz dostawy. Standardowe Warunki regulują wszystkie etapy niezbędne do złożenia i śledzenia zamówienia pomiędzy stronami (obowiązujące od 28/10/2019).

Przez zaznaczenie pola „Akceptuję Warunki” klient zobowiązuje się przestrzegać niniejszych Warunków sprzedaży. W przypadku braku akceptacji niniejszych Standardowych warunków sprzedaży nie będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.

1. Składanie zamówienia

Rejestracja zamówień na Stronie Internetowej jest możliwa wyłącznie po wyraźnej identyfikacji Klienta poprzez wpisanie indywidulanej nazwy użytkownika (adresu e-mail) i hasła, które mają charakter ściśle poufny.

Złożenie zamówienia oznacza akceptację ceny i opisu dostępnego akcesoria lub materiału eksploatacyjnego (dalej: "Produkty").

Wszelkie spory dotyczące ceny oraz opisu dostępnych Produktów będą odnosiły się do potencjalnej wymiany, praw przysługujących Klientowi z gwarancji, rękojmi oraz prawa do odstąpienia, o których mowa poniżej, co nie wyłącza innych praw przysługujących Klientowi na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

SIS zobowiązuje się realizować zamówienia otrzymane ze pośrednictwem Strony Internetowej wyłącznie pod warunkiem dostępności Produktów i w maksymalnej średniej liczbie 5 sztuk na Produkt (w przypadku niektórych Produktów mogą obowiązywać inne progi ilościowe). Jeśli Produkt jest niedostępny, SIS zobowiązuje się informować Klienta o braku dostępności Produktu.

2. Dostawa

Zamówienia będą dostarczane w Polska na indywidualny adres Klienta.

W przypadku dostawy na inny adres konieczne jest wypełnienie pól adresowych.

Dostawy są dokonywane poprzez:

  • dostawa w ciągu 7 dni roboczych , po przygotowaniu zamówienia i licząc od daty wysyłki

*średni czas dostawy dla dostępnych Produktów:

    • Rejony, w których ParcelShop znajduje się w pobliżu odbiorcy: Jeśli odbiorca nie jest obecny w czasie dostawy, kierowca spróbuje zostawić przesyłkę u sąsiada. Jeśli nie jest to możliwe, informacja o przesyłce zostanie zostawiona w skrzynce pocztowej. Paczka zostanie wówczas doręczona do najbliższego ParcelShop.
    • Rejony, w których nie ma ParcelShop: Jeśli odborca nie jest obecny w czasie dostawy, informacja o przesyłce zostanie zostawiona w skrzynce pocztowej. Paczka zostanie wtedy odesłana do magazynu przewoźnika, gdzie oczekiwać będzie na kolejną próbę dostawy.
  • W każdym przypadku konieczne jest sprawdzenie stanu paczki oraz jej zawartości. Jeśli stan i/lub zawartość paczki są naruszone, Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki i złożyć następujące oświadczenie na formularzu potwierdzenia odbioru „Odmowa przyjęcia ze względu na zły stan przesyłki”, podpisać je i wpisać datę otrzymania przesyłki. Ponadto.

Obsługi Klienta należy kontaktować się telefonicznie pod 801 300 420 (koszt jak za połączenie lokalne) lub 22 116 86 54 (połączenie dla telefonów komórkowych i połączeń zagranicznych), linie telefoniczne są czynne w godz. 9:00–17:00 od poniedziałku do piątku poza dniami ustawowo wolnymi od pracy. W przypadku stwierdzenia złego stanu przesyłki po odbiorze dostawy należy powiadomić o tym Dział Obsługi Klienta w ciągu 3 dni od otrzymania przesyłki. Dział Obsługi Klienta określi procedurę postępowania.

Koszt dostawy:

Dostawa: [będzie opłata 30 zł w Polska].

[Te koszty wysyłki są oferowane dla wszystkich zamówień artykułów ponad 125,00 zł (z wyłączeniem znaczek)]

Usługi

SIS oferuje Klientom dodatkowe bezpłatne usługi:  

  • Dostawy do domu są realizowane niezależnie od lokalizacji, w szczególności bez względu na piętro, z zastrzeżeniem, że dostawca powinien mieć wystarczającą ilość miejsca, aby móc dostarczyć zamówiony produkt.
  • Klient może zadawać wszelkie pytania i zgłaszać wnioski w celu rozwiązania problemu dotyczącego jego zamówienia kontaktując się z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 801 300 420 (koszt jak za połączenie lokalne) lub 22 116 86 54 (połączenie dla telefonów komórkowych i połączeń zagranicznych), linie telefoniczne są czynne w godz. 9:00–17:00 od poniedziałku do piątku poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

 

3. Warunki płatności

Płatność za zakupy dokonywana jest online przy składaniu zamówienia.

Płatność kartami płatniczymi

Płatność można wykonać kartami Visa, Eurocard lub Mastercard.

Płatność za pośrednictwem PayPal

Płatność można wykonać za pośrednictwem konta Paypal.

SIS dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poufność i bezpieczeństwo danych przesyłanych przez internet.

SIS nie bierze udziału w procesie płatności i nie przechowuje żadnych informacji.

 

4. Ceny

Ceny podawane są w PLN (złotych polskich) i zawierają wszystkie podatki. Ceny zawierają podatek VAT obowiązujący na dzień złożenia zamówienia. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

Ceny są niezmienne na czas złożenia przez Klienta zamówienia w granicach dostępnych zapasów. 

Jeśli zostanie ustanowiony podatek/podatki lub danina publiczna, w szczególności środowiskowa, lub stawka podatku zostanie podwyższona lub obniżona, taka zmiana zostanie uwzględniona w cenie sprzedaży Produktów na Stronie Internetowej oraz w dokumentach sprzedaży SIS.

Tylko jeden kod rabatowy może zostać zrealizowany na jedno zamówienie. Oferty nie łączą się. 

6. Zwroty

6.1. Gwarancja / Rękojmia (z wyłączeniem usługa naprawy)

Warunki gwarancji Produktu dostępne są w sekcji dotyczącej gwarancji na stronie https://www.rowenta.pl/obsluga-klienta/gwarancja-i-naprawy/gwarancja.

Ponadto w przypadku niezgodności lub wadliwości Produktu (Produkt uszkodzony, w pogorszonym stanie) Klient może żądać wymiany w okresie 15 dni od daty otrzymania lub odebrania przesyłki. W tym celu należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta pod numerem 801 300 420 (koszt jak za połączenie lokalne) lub 22 116 86 54 (połączenie dla telefonów komórkowych i połączeń zagranicznych), linie telefoniczne są czynne w godz. 9:00–17:00 od poniedziałku do piątku poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.który określi zasady zwrotu Produktu. Produkt powinien zostać zwrócony w stanie kompletnym w oryginalnym opakowaniu (wraz z akcesoriami, instrukcjami oraz innymi dokumentami wchodzące w skład przesyłki). SIS wyśle do Klienta Produkt zgodny z jego zamówieniem w terminie 10 dni od daty otrzymania wniosku.

Jeśli zwrócone Produkty będą niekompletne, uszkodzone lub używane, wymiana nie zostanie dokonana.

Niezależnie od uprawnień Klienta wynikających z gwarancji, Klientowi przysługuje rękojmia na zasadach opisanych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.

6.2. Prawo do odstąpienia

Klient może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, to znaczy może zrezygnować z zakupu Produktu bez podawania przyczyny. Jeśli Klient chce odstąpić od zakupu Produktu zamówionego poprzez Stronę Internetową, oświadczenie Klienta musi zostać przesłane np. pocztą / kurierem, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail:… ) w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

W przypadku odstąpienia od umowy oraz zwróceniu Produktu Klient otrzyma zwrot dokonanych płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SIS), niezwłocznie a w każdym przypadku nie późnij niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. Klient nie ponosi opłat związanych z tym zwrotem. Klient ponosi koszty odesłania Produktu.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zawierać następujące informacje:

– Dane kontaktowe: Pan/Pani imię i nazwisko, adres, tel. ...

– Adresat: Groupe SEB Polska Sp. z o.o. – Dział Obsługi Klienta: ul. Inflancka 4C 00-189 Warszawa - POLSKA

adres e-mail:…

– Niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży:

• Produktu ..... (wpisać nazwę z opakowania)

• zamówionego dnia .....

• numer zamówienia .....

• otrzymanego dnia ..... (załączyć potwierdzenie daty odbioru). Produkt powinien zostać wysłany (na koszt Klienta) do naszego magazynu at the address Groupe SEB Polska Sp. z o.o. – Dział Obsługi Klienta: ul. Bukowińska 22B - 02-703 Warszawa – POLSKA w ciągu 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem poczty (data stempla pocztowego) lub e-mail. Zwrócone Produkty, które są niekompletne, uszkodzone lub używane, nie będą przyjmowane.

6.3 Prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do usługi naprawy

W przypadku zakupu usługi naprawy należy pamiętać, że jest to usługa świadczona przez autoryzowany serwis.

Dlatego też, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli Klient wyraźnie zażądał od Firmy rozpoczęcia realizacji usługi naprawy w ciągu 14-dniowego okresu odstąpienia, Klient może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy pod warunkiem, że prace naprawcze nie zostaną zakończone.

Ponadto Klient zapłaci Spółce kwotę odpowiadającą cenie usług zrealizowanych do momentu poinformowania o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Kwota ta będzie proporcjonalna do ceny usługi. Jeśli łączna cena jest zbyt wysoka, kwotę oblicza się na podstawie wartości rynkowej świadczonej usługi.

6.4. Inne powody

W każdym żadnym przypadku zwroty nie będą akceptowane przez bez wydania uprzednio formalnej zgody przez Dział Obsługi Klienta 801 300 420 (koszt jak za połączenie lokalne) lub 22 116 86 54 (połączenie dla telefonów komórkowych i połączeń zagranicznych), linie telefoniczne są czynne w godz. 9:00–17:00 od poniedziałku do piątku poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.Zwrócony Produkt zostanie wymieniony lub zrefundowany.

Jeśli zgoda zostanie wydana, Produkt musi zostać zwrócony wraz z dokumentami wskazanymi przez Biuro Obsługi Klienta do Groupe SEB Polska Sp. z o.o. – Dział Obsługi Klienta: ul. Bukowińska 22B - 02-703 Warszawa – POLSKA

7. Podpis i dowód

Aby dokonać zakupu online, wszyscy Klienci Sklepu z Akcesoriami na Stronie Internetowej ROWENTA muszą dokonać rejestracji, aby uzyskać nazwę użytkownika (adres e-mail i hasło). Taki indywidualny identyfikator zostanie przesłany do Klienta za pośrednictwem e-mail. W każdym przypadku wpisanie numeru karty kredytowej i ostateczne zatwierdzenie zamówienia jest dowodem złożenia zamówienia i będzie skutkowało zapłaceniem kwot należnych w związku z dostawą Produktów wskazanych w formularzu zamówienia.

Potwierdzenie będzie uznawane za złożenie zamówienia i jednoznaczną akceptację wszystkich operacji przeprowadzonych na Stronie Internetowej.

8. Odpowiedzialność

 SIS ma obowiązek zapewnić odpowiednie rezultaty na każdym etapie zamówienia, od przyjęcia zamówienia do zawarcia umowy. SIS zobowiązuje się zatem do opisania produktów sprzedawanych w Sklepie z Akcesoriami na Stronie Internetowej Rowenta z najwyższą starannością i dokładnością. Jednak SIS nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli niewykonanie obowiązków SIS spowodowane jest nieprzewidywalnym i stanowiącym niemożliwą do pokonania przeszkodę działaniem osoby trzeciej lub zdarzeniem siły wyższej.

Ponadto SIS nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody wynikające z korzystania z Internetu, w tym przerwy w świadczeniu usług, zewnętrzne ingerencje lub wirusy komputerowe.

9. Dane osobowe

SIS gromadzi dane osobowe w celu zrealizowania zamówienia i może być zobowiązany do ich przekazania swoim partnerom handlowym w celu realizacji zamówienia.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Danych Osobowych.

 

10. Własność intelektualna

Wszystkie elementy Sklepu z Akcesoriami na stronie internetowej Rowenta (https://www.rowenta.pl/sklep-z-akcesoriami), zarówno wizualne, jak i dźwiękowe, w tym technologia, są chronione prawami autorskimi, znakiem towarowym lub patentem.

Więcej informacji na ten temat znajduje się części dotyczącej praw autorskich Warunków Użytkowania

11. Ochrona małoletnich (osoby poniżej 18 roku życia)

SIS świadomie nie sprzedaje swoich produktów i usług małoletnim, nie zabiega o zdobycie ani nie gromadzi świadomie danych dostarczanych przez małoletnich lub dotyczących małoletnich bez zgody rodzica lub opiekuna.  W przypadku stwierdzenia, że osoba przekazująca dane osobowe za pośrednictwem którejkolwiek strony SIS jest małoletnim, SIS dołoży wszelkich możliwych starań, aby zapewnić usunięcie tych danych osobowych z plików danych SIS możliwie jak najszybciej. . SIS nie będzie wykorzystywał takich danych do jakichkolwiek celów lub przekazywał ich osobom trzecim.

12. Rozdzielność postanowień

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Standardowych Warunków jest lub stanie się nieważne z powodu zmiany przepisów, regulacji lub na skutek orzeczenia sądu, nie wpłynie to w żadnym przypadku na ważność lub zgodność pozostałych postanowień niniejszych Standardowych Warunków. 

13. Obowiązywanie

Niniejsze Standardowe Warunki obowiązują przez cały okres dostępności online Produktów oraz usług oferowanych przez SIS.

14. Dowód

Elektroniczne rejestry prowadzone w systemach informatycznych SIS oraz partnerów SIS w odpowiednio bezpiecznych warunkach uznaje się za dowód prowadzenia komunikacji, składania zamówień i dokonywania płatności między stronami.

15. Przechowywanie i archiwizowanie transakcji

Formularze zamówień i faktury są przechowywane na odpowiednim trwałym nośniku stanowiącym prawdziwą i trwałą kopię zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

16. Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Niniejsze Standardowe Warunki podlegają prawu polskiemu.

Klient może skontaktować się z Powiatowym lub Miejskim Rzecznikiem Praw Konsumenta w celu uzyskania porady związanej z prawami konsumenta.

W przypadku wystąpienia sporów dotyczących Standardowych Warunków strony postarają się rozwiązać je polubownie.W przypadku niemożliwości polubownego rozwiązania sporu spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego (jeśli Klient jest pozwanym), bądź miejsca zamieszkania konsumenta albo miejsca dokonania skutecznej dostawy (jeśli Klient jest powodem).